KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

Newsbeat

4 min read
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนครบุรีวิทยาโดยผู้อำนวยการนุศิษย์ พรชีวโชติ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 โดยเฉพาะแนวทางการป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19 การพบปะระหว่างโรงเรียน กับ ผู้ปกครอง...