KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ Download File Preview
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542-ฉบับที่ 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับ 1
3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542-ฉบับที่ 2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับ 2
4.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542-ฉบับที่ 3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับ 3
5 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542 ฉบับที่ 4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับ 4
6 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542-ฉบับอัพเดท พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับอัพเดท
7.พรบ.-ศธ.-2546-ฉ1 พรบ. กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ฉบับที่ 1
8.พรบ.-ศธ.-2546-ฉ2 พรบ. กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ฉบับที่ 2
9.พรบ.-ศธ.-2546-ฉ3 พรบ. กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ฉบับที่ 3
10.พรบ.-ศธ.-2546-ฉบับอัพเดท พรบ. กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ฉบับอัพเดท
11.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547 ฉ1 พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับที่ 1
12.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547 ฉ2 พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับที่ 2
13.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547 ฉ3 พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับที่ 3
14.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547 ฉ4 พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับที่ 4
15.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547ฉบับอัพเดท พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับอัพเดท
16.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
17.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
18.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ฉบับอัพเดท พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ฉบับอัพเดท