KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

Click Here
Click Here
โรงเรียนสุจริต
ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริต
.
Previous
Next

                 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง
รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e–mail)

แสดงข้อมูลการติดต่อดังนี้

ที่อยู่หน่วยงาน  หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี)
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e–mail)

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย

– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานอย่างน้อยประกอบด้วยผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใชจ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเป็นรายงานผลของปีงบประมาณพ.ศ.2564

-แสดงแผนการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ1 ปีงบประมาณ
            -มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯอย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
            -เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณพ.ศ.2565

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ

Facebook
Twitter
LinkedIn