KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

“วงโคราวาทิต โรงเรียนครบุรีวิทยา” ได้รับรางวัล

   เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565  โรงเรียนครบุรีวิทยาได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยภาคะวันออกเฉียงเหนือ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๑ และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     โรงเรียนครบุรีวิทยาขอแสดงความยินดีกับ “วงโคราวาทิต โรงเรียนครบุรีวิทยา” ได้รับรางวัล

♦ชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 ประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับประถมศึกษา
♦รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      ประเภท เดี่ยว จะเข้       เด็กหญิงเกศิยา ร่วมกระโทก
♦รางวัลชมเชย                        ประเภท เดี่ยว ขับร้อง     เด็กชายพงศธร ศิริกำเนิด
♦รางวัลเครื่องดนตรีดีเด่น
          ♦ขับร้อง            เด็กหญิงพิชชากร แพนสิงห์ 
          ♦ระนาดทุ้ม              เด็กชายคุณานนต์ สุทธิจักร
         ♦ฆ้องวงใหญ่       เด็กชายภูตะวัน เที่ยงธรรม
         ♦จะเข้              เด็กหญิงเกศิยา ร่วมกระโทก
          ♦โหม่ง             เด็กชายฝนหลวง อัครธนวรารัตน์

Facebook
Twitter
LinkedIn