KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

เลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่

การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 โดยมีผู้สมัครจำนวน 5 หมายเลข มีการลงคะแนนตั้งแต่ เวลา 8.30-15.00 น. ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2565 ผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่า หมายเลข 5 เด็กชายฝนหลวง อัครธนวรารัตน์ ได้คะแนน 396 คะแนน ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ซึ่งจะได้จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนต่อไป โดยมีนางสาววิจิตรา เจริญการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Tags Cloud

Business Newsbeat Science ขับขี่ปลอดภัย