เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้น ป.6 ณ วัดป่าเขาคงคา ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี โดยผอ.นุศิษย์ พรชีวโชติ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ สำหรับโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จัด ขึ้นเพื่อขัดเกลานักเรียนให้อยู่ในศิลธรรมอันดี รู้จักพระพุทธศานา เข้าถึงการปฏิบัติตนเพื่อเป็นคนดีในสังคม โดยมีพระครูวิสุทธิวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาคงคาเป็นผู้อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และแสดงธรรม