KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

ค่ายบูรณาการ STEM

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัด โครงการเข้าค่ายบูรณาการ STEM ศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 -2 โดยผอ.นุศิษย์ พรชีวโชติ พร้อมรองผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษา สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn