KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

 มื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวอริชนันท์ เชื้อชัยอนันต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนักเรียน ชมรม “ก่อการดี”โรงเรียนครบุรีวิทยาได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับผู้ใหญ่ธรรมรงค์ศักดิ์  ภักดิ์กระโทก ชาวบ้านโนนทองหมู่ 11 และชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติอำเภอครบุรี บริเวณฝ่ายน้ำล้นบ้านโนนทอง ที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ