KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

พิมพ์ชญา ชูอิทธิหิรัญญ์กุล

เด็กหญิงพิมชญา ชูอิทธิหิรัญญ์กุล

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางกัลยาณี วิโมกรัตน์ ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

สัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา