KBV School

โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นม. 3

เด็กหญิงเกศิยา ร่วมกระโทก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      ประเภท เดี่ยว จะเข้       เด็กหญิงเกศิยา ร่วมกระโทก

พิมพ์ชญา ชูอิทธิหิรัญญ์กุล

เด็กหญิงพิมชญา ชูอิทธิหิรัญญ์กุลรองชนะเลิศอันดับ 2นางกัลยาณี วิโมกรัตน์ ครูผู้ควบคุมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายงานการกํากับติดตามแผนดําเนินงานประจำปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานการกํากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11

จดหมายข่าว ฉบับที่10

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดําเนินการตาม นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564-2566

รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

แผนยุทธศาสตร์ 2563-2567

มาตรฐานการปฏิบัติงาน