.แจ้งประกาศ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนที่กักตัวครบ 14 วัน มาเรียนตามปกติ....  

วิสัยทัศน์

ปรัชญาของโรงเรียน
       “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
วิสัยทัศน์
 “โรงเรียนครบุรีวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 บนพื้นฐานของความเป็นไทย น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม บูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
๑.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงสายงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
๓.บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
๔.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๕.ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖.น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างยั่งยืน


สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
งานอื่น/โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
1. โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 2560 / โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2561
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3. โรงเรียนต้นแบบฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
4. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
5. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2562


นโยบาย
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครูพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐาน
2. เร่งรัด และส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนารอบด้าน และเติมเต็มตามศักยภาพ
5. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
6. แสวงหา/สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
7. เร่งรัดและส่งเสริมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบเพื่อให้คณะครูสร้างเครือข่ายการพัฒนาสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ และการทำงานเป็นทีม โดยใช้นวัตกรรม ห้องเรียนคุณภาพ 


ภาพความสำเร็จ ( นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน )
    ★นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิด
วิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน
สร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเองมีจิตสาธารณะ

  ★ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพอย่างเต็มพลัง ความสามารถ

 ★ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 ★โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอบอุ่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์
อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุน
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาสังคม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มารยาทงาม สามภาษาเด่น เน้นวิชาการ สานต่อ
ความพอเพียง”

★ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ด้านนักเรียน
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
2. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตมีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก
3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย


ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ กัลยาณมิตร ผนึกกำลัง
สร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
2. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนตาม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง
3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เน้นบูรณาการ การเรียนรู้และการ
ดำรงชีวิต
4. โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
1. ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการ เสริมภาษาอังกฤษเพื่อ เตรียมพร้อมสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล

ด้านงบประมาณและทรัพยากร
1.โรงเรียนมีระบบภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


แนวทางการการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (HOME’S model )
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย
1) H : Human Resource การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก โดยนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ทุกด้าน ถึงจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการและความถนัด เพื่อนำเอาศักยภาพในตัวของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทางการศึกษามาเข้าสู่ระบบ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด
2) O : Organization Development การพัฒนาองค์กรหมายถึง การจัดระบบองค์กรอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ตามเป้าหมายขององค์กร
3) M : Management การบริหารจัดการการบริหารจัดการที่ใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ Deming cycle (PDCA) และ SBM
4) E : Evaluation การวัดผลประเมินผลกระบวนการวัดประเมินผล เข้ามาตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทางการบริหารการศึกษา
5) S : Student นักเรียนที่มีคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่
S1 = Smart and Good มีความฉลาดทั้ง 8 ด้าน ตามศักยภาพตนเอง บนพื้นฐานของการเป็นคนดี
S2 = Smile เป็นผู้ที่มีความสุขทั้งกายและใจ
S3 = Social Skills เป็นผู้มีทักษะสังคม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารของโลกไร้พรมแดน
ทั้งนี้รูปแบบการบริหารนี้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหาร ได้แก่ วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Model ; PDCA)  และการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management ;SBM) ซึ่งรูปแบบการพัฒนานี้จะนำไปสู่ทิศทางที่ดีและปรากฎเป็นผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับประเทศและระดับสากล