.แจ้งประกาศ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนที่กักตัวครบ 14 วัน มาเรียนตามปกติ....  

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
      *1.1 การกำหนดการปฏิบัติงานและการประเมินผล
      *1.2 การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      *1.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
      *1.4 หลักเกรฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 
 2. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      *2.1 การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
      *2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขต
      *2.3 หลักเกณฑ์อละวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
 3. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      *3.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ว3564)
      *3.2 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรกำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
      *3.3 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 2
      *3.4 หลักเกณฑ์คัดเลือก "รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา"
      *3.5 หลักเกณฑ์ "ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2563"
      *3.6 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ"
      *3.7 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว8)"
      *3.8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา"
      *3.9 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด"
      *3.10 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ตามมาตา 38 ค (2)
      *3.11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา"
      *3.12 หลักเกณฑ์และวิธีการ "ย้าย" ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      *3.13 หลักเกณฑ์และวิธีการ "โอน" ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 4. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      *4.1 การเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษเฉพาะราย
      *4.2 การเลื่อนเงินเดือน
      *4.3 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
      *4.4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      *4.5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
      *4.6 ระเบียบการลาของข้าราชการ
      *4.7 หนังสือรับรองความประพฤติ
      *4.8 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา
      *4.9 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
      *4.10 หลักเกณฑ์วิทยฐานะสายงานการสอน
      *4.11 หลักเกณฑ์วิทยฐานะสายงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
 
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งแต่งตั้ง
      *5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา (ว 7)
      *5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
      *5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
      *5.4 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ตามมาตา 38 ค (2)
      *5.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)