.แจ้งประกาศ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนที่กักตัวครบ 14 วัน มาเรียนตามปกติ....  

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


                                    

ผู้บริหารสถานศึกษา
ผอ.นุศิษย์ พรชีวโชติ 
เกิดเมื่อวันที่
25 มกราคม  พุทธศักราช 2506  
ปัจจุบันอายุ....57....ปี  
ภูมิลำเนาเดิม เกิดที่ อ. ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์   


ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านปะคำ      อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์
ศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้รับวุฒิปริญญาตรี บริหารการศึกษา
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

คู่สมรส  คุณครู สายพิณ  พรชีวโชติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองตะแบก  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา   
มีบุตรและธิดา   
2 คน


ประวัติการรับราชการ  นายนุศิษย์  พรชีวโชติ  ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งแรก  เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  พุทธศักราช 2526 
ในตำแหน่ง  ครู
2 ระดับ 2  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
  • วันที่ 7 มิถุนายน  พุทธศักราช 2534 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 4  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
  • วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2536  ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
  • วันที่ 10 พฤษภาคม  พุทธศักราช  2539  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหิน  ระดับ 5  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
  •  วันที่ 30 พฤษภาคม  พุทธศักราช  2540  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน   ระดับ 7 อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา
  • วันที่ 2  ตุลาคม พุทธศักราช 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๓  แต่งตั้ง นายนุศิษย์   พรชีวโชติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
  • วันที่ 20  กันยายน พุทธศักราช  2556  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  
  • วันที่ 1  ตุลาคม พุทธศักราช  2563  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน