.เสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 โรงเรียนจัดสอบห้องเรียนพิเศษ.... ....อาทิตย์ที่ 5 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา) .จันทร์ที่ 6 ก.ค. (วันเข้าพรรษา) อังคารที่ 7 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


                                    

ผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อ        นายเกษม           นามสกุล            มารครบุรี
เกิดวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2505
อายุ 57  ปี 4   เดือน วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
อาชีพ รับราชการครู ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน
สถานที่ทํางาน โรงเรียนครบุริทยา
ที่อยู่เลขที่ 799 ถนน บุรีราษฎร์ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30250 โทร 044 448066 โทรสาร 044 448066
บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30250 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 0644435999
ประวัติการทํางาน (โปรดระบุตําแหน่งที่สําคัญ 3 ตําแหน่ง สุดท้าย)
ลําดับที่ 1 พ.ศ. 2533        ตําแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน
ลําดับที่ 2 พ.ศ. 2538        ตําแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจอมทองวิทยา
ลําดับที่ 3 พ.ศ. 2540        ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนจอมทองวิทยา
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน     ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา