.แจ้งประกาศ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนที่กักตัวครบ 14 วัน มาเรียนตามปกติ....  

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริหารงานฝ่าย

 • thumbnail

  นางสุปราณี จิตติการุณย์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสาธิต จังพานิช

  หัวหน้าฝ่ายบุคคล

 • thumbnail

  นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ

 • thumbnail

  นางกวิตา อ่องพิมาย

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

สายชั้นอนุบาล

 • thumbnail

  นางเสาวนีย์ ศิริเมฆา

  หัวหน้าสายชั้นและ ครูประจำชั้น อ.3/1

 • thumbnail

  นางโบรินทร์ เทียนเทศ

  ครูประจำชั้น อ.2/1

 • thumbnail

  นางยุพิน นนตะบุตร

  ครูประจำชั้น อ.2/2

 • thumbnail

  นางสุภาวดี เรืองกระโทก

  ครูประจำชั้น อ.2/3

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ แซ่ตัง

  ครูประจำชั้น อ.3/2

 • thumbnail

  นายนัฐพงษ์ แถมนา

  ครูประจำชั้น อ.3/3

 • thumbnail

  นางกาญจนา อินทรักษ์

 • thumbnail

  นางสาววิจิตรา แย้มกระโทก

  ครูอัตราจ้าง

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางเทพอาธร เลื่อยกระโทก

  หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้น ป.1/2

 • thumbnail

  นางสายฝน เพชรศักดาสิริ

  ครูประจำชั้น ป.1/1

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ชนก บรรจงปรุ

  ครูประจำชั้น ป.1/3

 • thumbnail

  นางวรนุช มอร์เซอร์

  ครูประจำชั้น ป.1/4

 • thumbnail

  นางรจนา ชัยวงศ์

ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุภาพร ฝ่ายฉิมพลี

  ครูพิเศษ