โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา /ขอบข่ายงาน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

,ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่าย

,คณะกรรมการสถานศึกษา,รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริหารทั่วไป

การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

การวางแผนด้านการวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

การนิเทศการศึกษา  

๑๐การแนะแนว

๑๑การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

๑๒การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

๑๓.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

๑๔การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานศึกษาและสถานประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา

๑๕การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

๑๖การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

๑๗การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๗.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

๘.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

๙.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

๑๐.  การการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๑๑.  การวางแผนพัสดุ

๑๒.  การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

๑๔.  การจัดหาพัสดุ

๑๕.  การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

๑๗.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

๑๙.  การจัดทำบัญชีการเงิน

๒๐.  การจัดทำรายงานทางการเงิน และงบการเงิน

๒๑.  การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

การวางแผนอัตรากำลัง

การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

การลาทุกประเภท

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๑๐การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

๑๑การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

๑๒การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

๑๓การจัดทำบัญชีรายชื่อและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑๔การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๕การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

๑๖การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑๗การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๘การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๙การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การดำเนินงานธุรการ

การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๑๐การจัดทำสำมะโนประชากร

๑๑การรับนักเรียน

๑๒การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

๑๓การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

๑๔การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๑๕การทัศนศึกษา

๑๖.การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

๑๗การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

๑๘การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา  ของบุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

๑๙งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

๒๐การรายงานผลการปฏิบัติงาน

๒๑การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

๒๒แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน